Gebruiksvoorwaarden

Horse Reality is een online paarden simulatiespel ontwikkeld door Studio Deloryan. Onderstaande voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van Horse Reality. Door Horse Reality te gebruiken, ga je met deze voorwaarden en onze regels akkoord.

Afwijkingen van deze spelvoorwaarden zijn alleen bindend indien ze door Studio Deloryan schriftelijk zijn aanvaard.

Logboek
Laatst gewijzigd: 14 november 2019.

Gebruik van het spel

 1. Wanneer je Horse Reality speelt, treedt je binnen in een grafisch online rollenspel waarbij jij bepaalt wat je karakter gaat doen, eventueel in samenwerking met (of juist tegen) andere spelers.
 2. Om Horse Reality te kunnen spelen, moet je je eerst registreren. Na het afronden van de registratie, ontvang je een activatiemail. Je kunt hiermee de account activeren. Nadat de registratie is afgerond en je account is geactiveerd kun je direct op je account inloggen en het spel gebruiken.
 3. Je dient de toegang tot je account middels e-mailadres en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Je hoort het wachtwoord geheim te houden. Wij mogen er vanuit gaan dat alles wat gebeurt vanaf je account na aanmelding met je e-mailadres en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus zelf aansprakelijk voor alle handelingen, tenzij je contact hebt opgenomen met Studio Deloryan dat iemand je wachtwoord weet.
 4. Via Horse Reality worden je persoonsgegevens verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen en verwerking die vallen binnen dit spel. Lees de privacyverklaring voor nadere toelichting.
 5. Je mag niet over meer dan 1 account beschikken per server.  Het is niet toegestaan om extra accounts aan te maken. De meeste spelers doen dit om snel voordeel te behalen (zoals munten, paarden en Delta Points). Wees je er van bewust dat wij je account per direct verbannen zodra wij erachter komen!
 6. Je mag niet handelen met familie en/of vrienden op hetzelfde IP adres. Zo zorg je ervoor dat wij je account niet als dubbel account zien.
 7. Spelers mogen geen valuta (dollars, euro's, enz), diensten of goederen buiten Horse Reality om verhandelen in ruil voor valuta, goederen of diensten van Horse Reality. Dit betekent dat je iets ontvange (paarden, munten, deltapoints, enz) via middelen die betaald zijn via een vreemde valut, diensten of goederen die niet zijn vertegenwoordig op Horse Reality. Bijv. 10 euro betalen aan iemand om op Horse Reality een paard te ontvangen.
 8. Het is niet toegestaan om iemand een account voor jou te laten aanmaken om snel in-game valuta te ontvangen of om paarden, items, diensten of art te houden, kopen, verhandelen, ruilen voor je persoonlijke voordeel.

Gebruiksregels

 1. Het is verboden Horse Reality te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie via het spel die smadelijk, lasterlijk of racistisch is..
 2. Daarnaast ga je akkoord met de regels op deze pagina.
 3. Indien je de bovengenoemde regels overtreedt, of er wordt een terechte klacht hierover ontvangen door Studio Deloryan, dan zal je gewaarschuwd worden door een admin of moderator. Bij herhaling kan je worden verbannen van het spel. De beslissing van de administrator is bindend, maar je hebt het recht om bij Studio Deloryan een klacht in te dienen over een beslissing van de administrator of moderators. De beslissing van de administrator is definitief en onherroepelijk.
 4. Indien naar het oordeel van Studio Deloryan hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het spel, de bijbehorende de computersystemen of het netwerk van Studio Deloryan of derden, in het bijzonder door hackpogingen, denial of service aanvallen, misbruik van bugs of lekken in de software, is Studio Deloryan gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit betekent dat Studio Deloryan het spel Horse Reality te allen tijde offline mag halen indien dit nodig is.
 5. Studio Deloryan is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 6. Wanneer Studio Deloryan schade lijdt als gevolg van jouw overtredingen van deze gedragsregels kan Studio Deloryan deze op jou verhalen. Je vrijwaart Studio Deloryan van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Wij kunnen niet garanderen dat het spel continu beschikbaar of vrij van fouten is, maar wij doen wel ons best om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van enige account-gerelateerde data door technische mankementen. Wij doen ons best om dit te voorkomen en zullen, indien wij dit nodig vinden, enige compensatie bieden.
 3. Horse Reality wordt actief onderhouden. Dit onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Wij hebben het recht, zonder kennisgeving en aansprakelijkheid, het spel te onderbreken voor reparatie, onderhoud verbetering of andere technische reden. Indien mogelijk proberen we onderhoud vooraf aan te kondigen.
 4. Er wordt actief aan de functionaliteiten van Horse Reality gewerkt, welke van tijd tot tijd aangepast kunnen worden. Jouw feedback en suggesties zijn van harte welkom, maar uiteindelijk beslist Studio Deloryan welke aanpassingen wel of niet doorgevoerd worden. Feedback en suggesties mogen geplaatst worden op het forum in de subcategorie: ideeën.

Intellectueel eigendom en geheimhouding

 1. Het spel Horse Reality, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Studio Deloryan. Je mag op geen enkele manier gebruik maken van, weergeven, wijzigen, kopiëren, afdrukken, verkopen, distribueren, downloaden, reverse engineeren, uittreksels of afgeleide werken van dergelijk materiaal maken zonder aparte schriftelijke toestemming van Studio Deloryan, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Spelers van het spel mogen de afbeeldingen van Horse Reality alleen binnen het spel gebruiken voor hun avatar, profiel banners en/of dekhengst banners mits deze de tekst ©Horse Reality bevat. Deze tekst moet zichtbaar zijn op de afbeelding en ten minste 10px groot, zodat deze leesbaar is.
 3. Studio Deloryan zal geen kennis nemen van privégegevens die je opslaat en/of verspreidt via Horse Reality, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Studio Deloryan daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Studio Deloryan zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Lees voor meer informatie hierover de privacyverklaring.
 4. Je mag geen content verzamelen, oogsten of framen op Horse Reality zonder schriftelijke toestemming van Studio Deloryan. Je kunt links plaatsen naar pagina’s, zoals forum topics, maar niet naar specifiek spelmateriaal zoals de game art.
 5. Je mag beveiligingsfuncties van het spel niet verstoren.
 6. Wanneer je content op Horse Reality publiceert of anderszins inhoud aan ons voorlegt (suggesties en ideeën, fan-art), verleen je ons een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze content te kopiëren, aan te passen, weer te geven of anderszins te gebruiken op Horse Reality. Ook kunnen wij je content gebruiken als promotiemateriaal voor het spel, bijvoorbeeld op social media.

Vergoedingen en valuta and currencies

 1. Het spelen van Horse Reality is geheel gratis. Voor bepaalde onderdelen binnen het spel is wel een vergoeding verschuldigd. Dit wordt gedaan in de vorm van Delta Points, dit is een aparte valuta binnen Horse Reality. Delta Points kunnen worden aangeschaft met echte valuta (Euro). De prijzen op onze website zijn inclusief btw, tenzij anders omschreven. Studio Deloryan is bevoegd om de prijzen te allen tijde te wijzigen.
 2. Betaling kan worden verricht via iDeal, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.
 3. Delta Points worden direct geleverd, en wel op jouw uitdrukkelijke verzoek. Daarom is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 4. Delta Points kunnen niet retour worden gestuurd.
 5. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren dat valuta en virtuele items correct op je account zijn bijgeschreven en het ons meteen te laten weten indien dit niet het geval is. Neem onmiddellijk contact op met alle details als je het niet eens bent met een betaling.
 6. Wanneer we je vertellen dat een item of functionaliteit verkeerd geprijsd is, heb je de optie om het voor de correcte prijs aan te schaffen. Wil je dit niet, dan annuleren wij de aankoop en krijg je een complete terugbetaling van de betaling die je al hebt gedaan.
 7. Wij zijn bevoegd om de toegang tot valuta en virtuele items of functionaliteiten te beperken of te verwijderen, als deze zijn toegekend vanwege een error of wanneer een betaling is teruggeboekt.
 8. Valuta en virtuele items kunnen alleen worden gebruikt binnen het spel en hebben geen intrinsieke waarde.
 9. We kunnen op elk moment de manier waarop valuta of virtuele items worden gebruikt wijzigen. Bijvoorbeeld hoeveel valuta nodig is om een bepaald virtueel item te bemachtigen.
 10. Valuta en virtuele items worden verwijdert wanneer de account verwijdert wordt.

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Studio Deloryan beperkt tot het bedrag dat je aan Delta Points hebt gebruikt in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
 2. Studio Deloryan is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Studio Deloryan meldt.
 4. In geval van overmacht is Studio Deloryan nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
 5. Jij bent aansprakelijk voor enige verliezen of schade die we hebben opgelopen als gevolg van jouw schending van deze overeenkomst of misbruik van Horse Reality.

Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra je voor het eerst begint met spelen en loopt dan voor onbepaalde tijd door.
 2. Je kunt de overeenkomst opzeggen door je account te verwijderen, zolang de account niet verwijdert is loopt de overeenkomst door.
 3. Wij kunnen de overeenkomst beëindigen indien je achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Wij zullen je voor die tijd een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan het account gekoppeld is.

Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 1. Studio Deloryan mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment bij uw eerstvolgende aanschaf van nieuwe Delta Points aanpassen.
 2. Studio Deloryan zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het spel zodat je daar kennis van kunt nemen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds gekochte Delta Points.

Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Horse Reality worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Studio Deloryan gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het spel wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Studio Deloryan wordt geacht juist te zijn, tenzij je tegenbewijs levert dienaangaande.
 5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. Studio Deloryan is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Horse Reality of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.